De Gouden Feniks

De Gouden Feniks is de cultuurprijs van het Houtland van Vriendenkring Kunst Houtland - Centrum voor Artistieke Confrontaties vzw.
De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 1982.

Herwig Verleyen zorgde voor de naamkeuze en motiveerde deze volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale), als volgt: “feniks” betekent ondermeer:


"(fig.) iemand die enig is in zijn vak, wiens gaven zeldzaam zijn: een feniks in de kunst ..."
“feniksdichter: zeldzaam begaafd dichter …”

De Gouden Feniks wordt jaarlijks uitgeloofd en wordt uitgereikt aan een persoon of groep die zich tijdens het voorbije jaar (of jaren) bijzonder verdienstelijk maakte op het gebied van kunst en cultuur en dit in of voor het West-Vlaamse Houtland. De Stad Brugge komt hiervoor niet in aanmerking omdat het kunst- en cultuurleven er reeds door de overheid en talrijke privé-initiatieven de nodige steun en aandacht krijgt.

Laureaten

1981

ROGER HAELEWYN

De heer ROGER HAELEWYN uit Torhout, voor “zijn bijzondere verdiensten als heemkundig vorser en zijn jarenlange inzet om voor het heemkundig leven te Torhout de nodige belangstelling te wekken. Hij schreef enkele belangrijke heem- en geschiedkundige werken die de basis vormen van de geschiedschrijving van zijn stad.”

1981

1982

F.R.BOSCHVOGEL

De heer F.R.BOSCHVOGEL uit Aartrijke, voor “zijn verdiensten als auteur (romans en verhalen geschreven ‘Uit ons volk, voor ons volk’ ; zijn jarenlange en onbaatzuchtige inzet voor de culturele verheffing van zijn volk ; zijn leven en werk, onafscheidelijk verbonden: een bestendige getuigenis van zijn diepe liefde voor Vlaanderen.”

1983

RAF SEYS

De heer RAF SEYS uit Koekelare, voor “zijn verdienstelijk werk als secretaris en redacteur voor de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (V.W.S.) ; zijn algemene inzet voor een brede vorm van cultuur in het Houtland en Frans-Vlaanderen.”

1983

1984

GUIDO CAFMEYER

De heer GUIDO CAFMEYER uit Torhout, voor “zijn prestatie als : lesgever dictie en taalgebruik, stoetenbouwer, lid-regisseur-voorzitter van de Toneelkring St.-Rembert, waarmee hij menigmaal het Koninklijk Landjuweel won.”

1985

JOZ.LUCIAAN DE PRINCE

De heer JOZ.LUCIAAN DE PRINCE uit Nieuwpoort, voor “zijn onvolprezen studie van het epische verhaal “La Chanson de Roland”, waarvan hij de Dietse oorsprong bewees en de Torhoutse monnik Turoldus als auteur aanduidde.”

1985

1986

AMAND MAES

De heer AMAND MAES uit Torhout, voor “zijn verdiensten als meester-kunstpottenbakker. Als laatste telg van de pottenbakkersfamilie Maes is hij in het Houtland het symbool geworden voor het alomgekende Torhouts aardewerk. Zijn naam zal er onvoorwaardelijk aan verbonden blijven.”

1987

ANDRE JACQMAIN

De heer ANDRE JACQMAIN uit Genval, voor “het ontwerp en de realisatie van het Huis Carlo de Brouckère te Torhout (1948) ; zijn nationale en internationale faam als architect ; zijn vernieuwende ideeën met betrekking tot de hedendaagse architectuur sinds Wereldoorlog II.”

1987

1988

ROGER HESSEL

De heer ROGER HESSEL uit Koolkerke, voor “het jarenlange opzoekingswerk naar wat onze voorouders hebben gezongen, thuis, op straat en op de markten ; voor zijn studies i.v.m. het lied en de muziek bij het Vlaamse volk ; voor zijn vele publicaties.”

1989

MICHEL MARTENS

De heer MICHEL MARTENS uit St.-Andries, voor “zijn internationale en toonaangevende carrière als glazenier, alsook voor zijn vernieuwende visie i.v.m. de beeldhouwkunst in het algemeen en voor zijn spiegelobjecten in het bijzonder.”

1989

1990

WILLY VERHELLE

Het KON. HARMONIE-ORKEST uit Torhout en haar dirigent WILLY VERHELLE, voor “de uitzonderlijke muzikale prestaties die deze vereniging al jaren levert ; het zich al 5 jaar handhaven in Superieure Afdeling waardoor zij als cultureel ambassadeur de naam van Torhout en het Houtland uitstralen en de al meer dan 20 jaar inzet van de dirigent Willy Verhelle, om met hoofdzakelijk jeugdige muzikanten dit hoogste niveau te bereiken.”

1991

DIRK TANGHE

De heer DIRK TANGHE uit Gent, voor “de grote faam die hij de voorbije jaren als toneelregisseur in de nationale en internationale toneelwereld heeft verworven met zijn vernieuwende aanpak van het klassiek theater.”

1991

1992

KOENRAAD DEWULF

De heer KOENRAAD DEWULF (ontwerper) uit Kortemark, voor “zijn verdiensten als ontwerper en vormgever van eigentijdse meubelen en andere creaties (in de ruimste betekenis van het woord), waarvoor een internationale belangstelling en waardering bestaat.”

1993

DANIEL CRUL

De heer DANIEL CRUL (restaurateur - glazenier - heraldicus) uit Oostkamp (Ruddervoorde), voor "de merkwaardige bijdrage die hij geleverd heeft om ons kunstpatrimonium, in het bijzonder de kunstwerken van oude meesters, in zijn vroegere glans te herstellen en voor zijn schitterende carrière als glazenier en specialist in de heraldiek."

1993

1994

MARC LYBAERT

De heer MARC LYBAERT (toneelregisseur en filmregisseur bij de BRT) uit Gistel, voor ”het baanbrekend werk dat hij verricht als toneel- en filmregisseur waarbij hij erin slaagt via een persoonlijke invalshoek en een eigen, vaak ook eigenzinnige visie op het medium, een aantal Vlaamse series boven het niveau van de middelmaat en de vervlakkende eenduidigheid te verheffen.”

1995

ROGIER VANDEWEGHE

De heer ROGIER VANDEWEGHE (keramist, glazenier, kunstschilder) uit Sint-Andries, voor de totaliteit van zijn oeuvre, voor het “uitzonderlijk métier dat zijn werk kenmerkt en voor de originaliteit en esthetische kwaliteit van zijn creaties”.

1995

1996

PATRICK PEIRE

De heer PATRICK PEIRE (dirigent) uit Jabbeke, voor “zijn aanhoudende inzet voor de kamermuziek in onze regio, zijn ongeëvenaard streven naar perfectie met buitengewone resultaten en de nationale en internationale waardering die hij behaalde met het door hem opgerichte en gedirigeerde Collegium Instrumentale Brugense, de Capella Brugensis, het Nieuw Vlaams Symfonie-orkest en het Telemann Barokensemble“.

1997

STEFAAN DEPUYDT – LIVIA CANESTRARO

Het kunstenaarsechtpaar STEFAAN DEPUYDT – LIVIA CANESTRARO uit Snellegem voor “hun volledige loopbaan. In hun beeldhouwwerken in steen, marmer en brons, hun tekeningen en schilderijen, enz..., kortom in hun totaal artistiek oeuvre geven zij telkens weer blijk van een bijzondere schoonheid en een zeldzame, onbekende bekwaamheid. Behalve de interesse voor hun werk van gerenommeerde privé-personen en officiële instanties zowel binnen als buiten Europa, zijn het toch hun gezamenlijke grote composities in Brugge die onze provinciehoofdstad op artistiek vlak internationale uitstraling bezorgen”

1997

1998

LUC DESCHEEMAEKER

LUC DESCHEEMAEKER (O-SEKOER) uit Torhout voor het behalen van meer dan honderd internationale successen in de voorbije twintig jaar

1999

FRANS VROMMAN

FRANS VROMMAN (stoetenbouwer en kunsthistoricus) uit Sint-Kruis-Brugge voor het regisseren van meer dan tweehonderd stoeten en manifestaties in binnen- en buitenland en voor zijn verdienstelijk werk als kunsthistoricus

1999

2000

HUBERT MINNEBO

HUBERT MINNEBO (kunstenaar-beeldhouwer) uit Jabbeke, Stalhille, voor zijn internationale uitstraling en waardering als beeldend kunstenaar, bij diverse privé-personen, kunstkenners en officiële instanties, en voor zijn kosmopolitische ingesteldheid door zijn talrijke reizen in Zuid-Oost Azië en het Verre Oosten waarvan zijn oeuvre getuigt en de talrijke uitgaven daarover waarvoor hij de fotografie verzorgde. Frans Boenders spreeekt over hem als de “Zoeaaf in Amors dienst”.

2001

PIETER-HEIN BOUDENS

PIETER-HEIN BOUDENS (kalligraaf-schriftbeeldhouwer) uit Sint-Michiels-Brugge, voor de belangrijke inspanningen die hij heeft geleverd om de schriftbeeldhouwkunst in de belangstelling te brengen, voor zijn grote bekendheid met internationale uitstraling op dit vlak en vooral voor zijn realisatie van 26 teksten/gedichten op evenveel monolieten op de begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo (Leuven) die als Europese primeur op het gebied van de eigentijdse begraafplaatsarchitectuur beschouwd wordt.

2001

2002

ROGER DECEUNINCK

ROGER DECEUNINCK uit Torhout, voor zijn bezielende inzet om al gedurende 20 jaren hoogstaande kamermuziekconcerten, gebracht door muzikanten met wereldfaam, te organiseren in én voor het West-Vlaamse Houtland.

2003

ÓóKUNST

ÓóKUNST vzw uit Kortemark voor hun "dynamische en gedifferentieerde culturele werking, gericht op zowel de Houtlandse bevolking als op een ruimer doelpubliek, waardoor zij er in slagen een wisselwerking tot stand te brengen tussen meer en minder gekende, traditionele en vernieuwende cultuuruitingen".

2003

2004

JORIS DENOO

JORIS DENOO uit Heule ( Kortrijk), voor zijn “uitgebreid, gediversifieerd en ruim gewaardeerd literair oeuvre dat zowel poëzie als proza, essays, theater, jeugdliteratuur en cursiefjes, omvat.”

2005

ROGER BONDUEL

ROGER BONDUEL uit Sint-Andries voor zijn “totale oeuvre, dat alle vormen van beeldhouwkunst, schilderkunst en artistieke vormgeving omvat. Zijn kleinschalige zowel als zijn monumentale werk, afwisselend figuratief en abstract, straalt een technische, esthetische en spirituele verfijning uit”.vat.”

2005

2006

SEPTEM VIRI

Het vocaal ensemble SEPTEM VIRI uit Torhout voor “hun inspanningen, sinds 1989, om vanuit een vriendengroep op succesvolle wijze meerstemmige muziek a capella te brengen in diverse muziekstijlen en repertoires, binnen de regio én ver daarbuiten”.

2007

GEORGES MESSIAEN

GEORGES MESSIAEN uit Handzame – Kortemark “ als toonbeeld van de bezielde, gewezen leerkracht esthetica. Bij hem is het initiatief gegroeid om binnen zijn gemeenschap een oude artistieke traditie terug te vitaliseren door de symbolische kracht van de kerkobjecten terug centraal te plaatsen, doch nu in een hedendaagse vormgeving.”

2007

2008

ALBERT DHONT

ALBERT DHONT uit Loppem, voor “ de jarenlange inzet voor de volkstaal in Noord-Westvlaanderen, door o.a. het promoten ( via artikels, lezingen en het voordragen) van de poëzie van Guido Gezelle; de studie van de historiek van Loppem; het levendig houden en het opwaarderen van het dialect uit deze regio.”

2009

HILDE VANDERMEEREN

HILDE VANDERMEEREN uit Torhout voor “ haar verdienste als auteur van jeugd en kinderliteratuur, waarbij sociale inslag en bewogenheid, alsook het educatieve een belangrijke rol spelen. Voor haar werk, in vele talen vertaald, werd zij meermaals in binnen- en buitenland bekroond”.

2009

2010

DE ANDERE ACADEMIE

DE ANDERE ACADEMIE vzw uit Torhout voor "de mogelijkheden die ze, reeds gedurende tien jaar, geeft aan andersvalide jongvolwassenen om zich, onder deskundige begeleiding, op een creatieve manier (schilderen en boetsteren) te ontplooien.
De werking is gericht op een zo groot mogelijke integratie binnen het Houtland en binnen de kunstwereld".

2011

NICK ERVINCK

NICK ERVINCK uit Lichtervelde als eigenzinnig beeldend kunstenaar: vernieuwend bij hem is dat zijn sculpturen op de grens liggen tussen fysiek en digitaal, tussen beeldhouwkunst en architectuur. Dit resulteert in een eigen virtuele wereld die erkenning krijgt in binnen- en buitenland.

2011

2012

TONEELKRING ST. REMBERT

TONEELKRING ST. REMBERT uit Torhout. Sinds 1947 zet deze toneelkring zich in om hoogstaand toneel met een sterke uitstraling te brengen. In de loop van 65 jaren werd onder impuls van meerdere geïnspireerde regisseurs, samen met telkens een enthousiaste spelersgroep, o.a. meermaals het landjuweel gewonnen. De aparte jongerenproducties gedurende de laatste jaren zorgen, naast de klassieke opvoeringen, voor een frisse dynamiek.

2013

JAN VERHEYEN

FILMREGISSEUR EN SCENARIST JAN VERHEYEN uit Ruddervoorde “omwille van zijn grote artistieke verdiensten als filmregisseur en scenarist van Vlaamse topfilms en voor de erkenning van een internationale jury met de Prijs voor de Beste Regie voor zijn meest recente langspeelfilm en de loevende commentaren in de vakpers; voor de grote faam die hij het voorbije jaar en de voorbije jaren in de nationale en ook internationale filmwereld heeft verworven met zijn persoonlijke invalshoek en vaak eigenzinnige kijk op de wereld, zijn groot gevoel voor humor, zijn maatschappelijk engagement, zijn genegenheid voor het Vlaams gedachtengoed en zijn bijwijlen controversiële aanpak waarmee hij een aparte plaats inneemt in de Vlaamse filmwereld”.

2013

2014

VZW CINEMA DE KEYZER

VZW CINEMA DE KEYZER uit Lichtervelde “omdat de cinema het laatste representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een dorpscinema uit de vroege 20ste eeuw is". 7 Lichterveldse investeerders hebben het erfgoed van de familie Debaillie aangekocht en zullen verder instaan voor het instant houden van de historische, socio-culturele en volkskundige waarde van het monument. Dit is ook een mooi eerbetoon aan de laatste uitbaatster van de zaal, mevrouw Agnes Debaillie.

2015

MANU ADRIAENS

MANU ADRIAENS. Hij studeerde aan het Instituut voor Journalisten te Brussel. In 1986 koos hij voor het freelance bestaan en tot op vandaag is hij werkzaam als zelfstandig publicist. In die hoedanigheid maakte hij talrijke interviews voor het weekblad Humo en De Standaard der Letteren, de literatuurbijlage van de gelijknamige krant. Daarnaast publiceerde hij een 30-tal boeken over de meest uiteenlopende ondererpen (o.a. over Freddy Maertens, Ann Christy, over de kleinkunstgeschiedenis, enz.) en werkte hij mee aan diverse radioprogramma's en aan enkele TV-documentaires voor Canvas. Daarnaast schreef hij, in opdracht van de VRT, het officiële jubileumboek n.a.v. 50jaar Vlaamse televisie. In het afgelopen jaar 2015 bracht de uitgever Lannoo zijn jongste boek uit: "Wijsheid maakt jonger". Voor diezelfde uitgeverij verzorgde hij een 400 blz. tellende bloemlezeing van de brieven van Willem Vermandere, ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag.

2015

2016

BRAM NOLF

BRAM NOLF, getalenteerd en internationaal gewaardeerd professioneel solo hoboïst aan o.a. het Nationaal Orkest van België. Reeds tijdens zijn studies en zijn masterclasses o.l.v. wereldberoemde musici werd hij diverse malen geselecteerd voor verschillende internationale jeugdconcerten. Hij werkte met diverse ensembles en projecten in een aantal belangrijke concerten o.a. voor het Belgisch en Nederlands koningspaar, voor UN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon en voor de Belgische Economische Handelsmissie aan Indonesië o.l.v. Prinses Astrid. Hij vormt samen met harpiste Eline Groslot het duo 'Less is More' en met 4 van zijn collega's van het Nationaal Orkest het baaskwintet '5 Beaufort'. In 2016 kwam zijn nieuwste CD 'Pastorale Melancholie' uit.

2017

MAAIKE CAFMEYER

MAAIKE CAFMEYER, omwille van haar grote artistieke verdiensten en ook de vele erkenningen (o.a. volgens de lezers van Humo in 2008 Beste Actrice Nationaal) die zij na haar afstuderen als Meester in de Dramatische Kunsten aan het Gents Conservatorium in 1999, de voorbije 15 jaar als Vlaamse actrice in de theater-, de film- , de musical- en de TV-wereld heeft verworven en als TV-gezicht met haar persoonlijke en eigenzinnige invalshoek, haar gevoel voor humor, haar genegenheid voor het Vlaams/lokaal Torhouts dialect en gedachtengoed een aparte plaats inneemt in de media zonder dat ze daarbij haar afkomst en initiële opleiding verloochent en er ook heel dikwijls naar verwijst en Torhout en het Houtland in haar hart blijft dragen.

2017

2019

WALTER VANHAERENTS

WALTER VANHAERENTS, voor de radicale keuzes die hij in de jaren 70 maakte en zo de grondslag legde voor een verzameling kunstwerken die vandaag wereldwijd hoge ogen gooit door zijn diversiteit en vitaliteit, in werken van nieuw talent en gevestigde waarden. Daarmee behoott hij tot Europa's belangrijkste verzamelaars van hedendaagse kunst waarvan 90% van de kunstenaars uit zijn collectie niet eens zijn vertegenwoordigd in de grote openbare Belgische musea.

Zoek